Công nghệ thông tin

CHUNG KẾT CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO PHẦN MỀM HPU 2022

Chào mng 25 năm k nim ngày thành lp trường Đi hc Qun lý và Công ngh Hi Phòng 24/09/1997 – 24/09/2022 (trước đây là Trường Đi hc Dân lp Hi Phòng) và nhm phát huy tính ch đng sáng to ca sinh viên trong vic phát trin các phn mm hu ích phc v cho mi lĩnh vc trong cuc sng và đng hành vi cuc cách mng Công ngh 4.0, chuyn đi s đang được thúc đy mnh m hin nay; được s nht trí ca Đng u và Ban lãnh đo Nhà trường, Khoa Công ngh Thông tin phi hp vi Đoàn thanh niên đã phát đng cuc thi Ý TƯỞNG SÁNG TO PHN MM HPU 2022. Sau hơn 4 tháng k t ngày phát đng cuc thi và sơ kho các ý tưởng phn mm, ngày 23/08/2022 đã có 03 đi thi lt vào chung kết cuc thi đ trình bày tường minh các ý tưởng ca mình trước ban giám kho.

Gm các ý tưởng:

1. Xây dng h thng ly s xếp hàng trong hành chính mt ca”, tác gi: Nguyn Trường Giang, lp CT22,

2. “Xây dng h thng cung cp dch v sách online”, nhóm tác gi: Bùi Đc Thng – trưởng nhóm, Lưu Thanh Hoàng, Vũ Hoài Nam, lp CT23,

3. “Trang web h tr tìm kiếm lp dy và hc thêm”, nhóm tác gi: Nguyn Quc Th - trưởng nhóm, Đào Anh Ngc, lp CT24.

Đ đánh giá và la chn nhng ý tưởng có tính kh thi nht, Ban t chc đã thành lp Ban giám kho cuc thi gm các thành viên:

  1. TS. Nguyn Th Xuân Hương, Phó TK ph trách Khoa CNTT-HPU, Trưởng ban giám kho,
  2. Ông Nguyn Thế Hùng, Tng Giám đc công ty c phn phát trin ngun m Vit Nam VINADES, Thành viên ban giám kho,
  3. Ths. Vũ Anh Hùng, Ging viên Khoa CNTT – HPU, Thành viên ban giám kho,
  4. TS. Đ Văn Chiu, Ging viên Khoa CNTT – HPU, Thành viên ban giám kho,
  5. TS. Nguyn Th Hoàng Đan, Phó TK ph trách Khoa QTKD – HPU, Thành viên ban giám kho.

Bui chung kết cuc thi vui mng được đón nhn s tham d ca các v khách quý: GS.TS.NGƯT Trn Hu Ngh, Bí thư đng u, Ch tch Hi đng trường, TS. Nguyn Tiến Thanh, Hiu trưởng, Ths. Trn Hu Trung Phó hiu trưởng, Ths. Lê Trường Sơn, bí thư đoàn trường, Ông Nguyn Thế Hùng, Tng giám đc công ty c phn ngun m Vit Nam VINADES, giám kho cuc thi, TS, Nguyn Th Hoàng Đan, Phó trưởng khoa, ph trách Khoa QTKD, giám kho cuc thi, cùng các Thy/Cô Khoa CNTT, các đi thi và các bn sinh viên ti c vũ, trao đi và hc tp.

M đu chương trình, TS. Nguyn Th Xuân Hương thay mt cho ban t chc tuyên b lý do, gii thiu đi biu và chương trình làm vic.

TS. Nguyn Tiến Thanh, hiu trưởng Nhà trường lên phát biu chúc mng các bn sinh viên đã vn dng các kiến thc đã được hc tp trong quá trình hc tp ti trường và phát huy kh năng tìm tòi, hc hi, mnh dn đ xut và phát trin các ý tưởng ca mình gi v cuc thi, đc bit là các nhóm có mt trong bui thi chung kết hôm nay. Thy hiu trưởng cũng đng viên các bn sinh viên s tiếp tc c gng hơn na trong hc tp và sáng to đ hoàn thành tt chương trình hc ti trường, tích lu kinh nghim làm vic, rèn luyn k năng đ có được nhng thành tu tt nht cho mc tiêu ngh nghip ca mình ngay t khi còn hc ti trường và sau khi tt nghip. Thy Hiu trưởng cũng nhn mnh v tm quan trng ca Khoa hc Công ngh nói chung trong cuc cách mng Công ngh 4.0 và s đóng góp quan trng ca Công ngh Thông tin vi các lĩnh vc liên ngành khác. Qua đó, Thy hiu trưởng mong mun có nhiu s kết ni hơn na gia Thy và Trò ngành CNTT vi các chuyên ngành khác trong HPU đ gii quyết các vn đ thách thc đang đt ra trong thc tế.

Trước khi bt đu cuc thi, TS. Nguyn Th Xuân Hương công b danh sách các nhóm tác gi d thi, danh sách ban giám kho, thang đim cho các bài báo cáo.

Ý tưởng đu tiên được trình bày bi sinh viên Nguyn Trường Giang, lp CT22: “Xây dng h thng ly s xếp hàng trong hành chính mt ca”. H thng được đ xut xut phát t nhu cu thc tế chuyn đi s mnh m trong các cơ quan hành chính nhà nước cũng như trong các doanh nghip hin nay trong quá trình tiếp nhn yêu cu và tr kết qu. Hin nay, đã mt s đơn v thc hin trin khai h thng này dành cho phân khúc khách hàng cao cp (gm nhiu chc năng, nhiu thiết b). H thng do nhóm tác gi đ xut nhm ti mc tiêu tho mãn yêu cu ca khách hàng, đm bo vic chn dch v, ly s và gi s, ti ưu trang thiết b nht có th đ tiết kim chi phí, bước đu thc hin cho dch v ngân hàng. H thng được xây dng hoàn toàn trên nn tng web nên tương thích vi mi h điu hành. Đi tượng khách hàng ca sn phm là nhng đơn v đang s dng h thng hành chính mt ca tuy nhiên h thng cũng có th m rng đ có th áp dng vào mt s môi trường làm vic khác ví d như trong trường hc (gi giáo viên, hc sinh, sinh viên đến phòng yêu cu,)

Tác gi cũng nhn được nhiu câu hi phn bin t Ban giám kho và các Thy/Cô giáo đ làm rõ hơn các ni dung được trình bày. Đây là ý tưởng đã được phát trin và hoàn thin thành sn phm và đang th nghim phc v cho thương mi hoá và được ban giám kho đánh giá cao.

Ý tưởng tiếp theo là: Xây dng h thng h tr tìm kiếm lp dy và hc thêm được trình bày bi sinh viên Nguyn Quc Th, lp CT24. Vi mc tiêu xây dng mt trang Web giúp kết ni vic dy và hc thêm gia các gia sư (sinh viên, giáo viên) và hc sinh có nhu cu dy và hc b sung kiến thc vi khong thi gian được sp xếp hp lý nht. Nhóm tác gi cũng nhn được nhiu câu hi đ làm rõ các nhim v ca h thng, gii pháp thc hin và công ngh s dng. Vi mc tiêu xây dng các tiêu chí giúp người dy và người hc xác đnh rõ v trí và tm quan trng ca lp hc, danh tiếng ca người dy và mc chi phí phù hp đ tăng cường các kết ni thành công ca người dy và người hc khi trin khai m lp. Ý tưởng được đánh giá là kh thi nếu được tích cc trin khai cùng vi s h tr ca các Thy/Cô và các bn có kinh nghim lp trình.

Ý tưởng Xây dng h thng cung cp dch v sách online được trình bày bi trưởng nhóm Bùi Đc Thng, lp CT23 vi mc tiêu khai thác ngun sách đin t phc v cho nhu cu hc tp ca sinh viên và nhng người chưa có ngun tài chính di dào, đc bit là sinh viên ngành CNTT. Mc tiêu c th là xây dng mt trang web và ng dng trên thiết b di đng có th giúp người đc có th tiếp cn ti kho sách đin t phong phú phc v cho vic hc tp ca mình. H thng cung cp các dch v như: đc sách online, mua sách đin t đã được s hoá. Nhóm tác gi đã nhn được nhiu ý kiến phn bin và đóng góp ca Ban giám kho và các Thy/Cô tham d v vn đ bn quyn và s hoá tài liu. Trong tương lai, nhóm tiếp tc tìm kiếm gii pháp đ có th phát trin ý tưởng vi s h tr t các Thy/Cô và các Anh/Ch.

Đng hành cùng cuc thi, Ông Nguyn Thế Hùng, tng giám đc công ty c phn ngun m Vit Nam VINADES, TS. Nguyn Th Hoàng Đan, Phó trưởng khoa ph trách khoa QTKD , Thy Trn Hu Trung, cùng các Thy/Cô trong ban giám kho, khoa CNTT đã đưa ra nhiu ý kiến đóng góp giúp các bn sinh viên hoàn thin ý tưởng và sn phm cũng như xác đnh chi phí và doanh thu d kiến cho sn phm t các kinh nghim thc tế ca mình.

Sau hơn hai gi làm vic nghiêm túc, Ban giám kho cuc thi đã thng nht trao gii thưởng cho các đi thi như sau:

  • Gii Nht – 2 triu đng cho ý tưởng “Xây dng h thng ly s xếp hàng trong hành chính mt ca” (SV Nguyn Trường Giang lp CT22 làm trưởng nhóm)
  • Gii Nhì – 1 triu đng cho ý tưởng “Xây dng h thng h tr tìm kiếm lp dy và hc thêm” (SV Nguyn Quc Th, Đào Anh Ngc lp CT24)
  • Gii Nhì – 1 triu đng cho ý tưởng “Xây dng h thng cung cp dch v sách Online” (SV Bùi Đc Thng, Lưu Thanh Hoàng, Vũ Hoài Nam lp CT23)

Các gii thưởng s được Lãnh đo Nhà trường trao cho các nhóm tác gi vào ngày thành lp trường 24/09/2022.

Cuc thi đã khép li đy t hào vi nhng c gng ca các bn sinh viên trong quá trình phát trin tư duy sáng to và năng lc bn thân nhm chinh phc nhng thách thc trong quá trình hc tp và lao đng. Đây là cuc thi Ý tưởng sáng to phn mm HPU được t chc ln đu tiên. Chúng ta hy vng rng các bn sinh viên HPU luôn gi nim đam mê vi khoa hc và sáng to s tiếp tc truyn la cho thế h sau đ cùng nhau hc tp, nghiên cu đ có được nhng sn phm hu ích mang li li ích cho cng đng. Chính  các bn cũng là nhng “Sn phm” đc bit mà HPU đã và đang to ra đ đóng góp ngun nhân lc cht lượng cao cho thành ph cũng như trong c nước như li ca GS. TS. NGƯT Trn Hu Ngh, Bí thư Đng u, Ch tch Hi Đng trường đã tâm huyết chia s.

Mt s hình nh ca cuc thi:

(Các sinh viên chp nh lưu nim vi Ban lãnh đo, các Thy, Cô và Ban giám kho cuc thi)

(Khoa CNTT)