Chi tiết ngành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - MÃ NGÀNH: 8340101

THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo:        Thạc sĩ

Ngành đào tạo:           Quản trị kinh doanh 

                                     Business Administration

Loại hình đào tạo:       Chính quy tập trung

Thời gian đào tạo:      2 năm

Tổng số tín chỉ:           60 tín chỉ

Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ đào tạo:      Tiếng Việt và tiếng Anh

Đối tượng tuyển sinh:     

-  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Quản trị kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 4 học phần (12 tín chỉ);

- Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 6 học phần (18 tín chỉ);

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy một số ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 7 học phần (21 tín chỉ).

(Công nhận chứng chỉ bổ sung kiến thức của các trường đại học khác nếu các học phần và số tín chỉ phù hợp với chương trình này)

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đảm bảo cho học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức đã học ở trình độ đại học, tăng cường kiến thức chuyên ngành, có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành quản trị kinh doanh và đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao khả năng thực hành, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn công tác quản lý, quản trị tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị công tác.

  Chương trình nhằm đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) có kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà quản lý thành công trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau; những cán bộ có năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và xu thế hội nhập quốc tế.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

* Kiến thức

Chuẩn đầu ra

A1

Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh, các kiến thức có liên quan về kinh tế và quản lý, kiến thức về quản trị doanh nghiệp.

A2

Có kỹ năng ứng dụng các kiến thức vào thực tiễn hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh và điều hành các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

A3

Có các kiến thức tổng thể về phân tích và giải quyết các vấn đề về hoạch định, tổ chức, triển khai và kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp;

A4

Tổng hợp kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính, quản trị chuỗi cung ứng và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp .

A5

Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn

* Kỹ năng

Chuẩn đầu ra

B1

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học;

B2

Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng và khác ngành;

B3

Có kỹ năng sử dụng các công cụ định lượng trong nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề về quản trị doanh nghiệp;

B4

Có kỹ năng phân tích và đánh giá và giải quyết các vấn đề liên

quan tới hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

B5

Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

* Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

Chuẩn đầu ra

C1

Chủ động và độc lập trong học tập, trong công việc chuyên môn

C2

Hiểu và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm hài hòa các lợi ích trong xã hội và phát triển doanh nghiệp bền vững;

C3

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đê xuất những sáng kiến quản trị và tự tổ chức thực hiện các quyết định và sáng kiến quản trị.

C4

Tôn trọng sự khác biệt, sự đa dạng về quan điểm và các chuẩn mực văn hóa, xã hội

C5

Tôn trọng lợi ích và giá trị của các thành phần trong tự nhiên và xã hội

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Stt

Mã HP

 

Số TC

Số tiết

Bắt buộc (BB)

Tự chọn (TC)

Ghi chú

Phần chữ

Phần số

Tên HP

Học kỳ I

 

 

 1.  

QTTH

501

Triết học

2

30

BB

 

 1.  

QTTA

502

Tiếng Anh

5

75

BB

 

 1.  

QTKT

511

Kinh tế Vi mô nâng cao

3

45

BB

 

 1.  

QTVM

512

Kinh tế Vĩ mô nâng cao

3

45

BB

 

 1.  

QTKL

515

Kinh tế Lượng nâng cao

2

30

BB

 

Học kỳ II

...

 

 

 1.  

QTNC

516

Phương pháp NCKH

2

30

TC

Tự chọn 6/12 tín chỉ

 1.  

QTĐĐ

517

Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN trong hội nhập quốc tế

2

30

TC

 1.  

QTQT

518

Kinh tế học quốc tế nâng cao

2

30

TC

 1.  

QTTT

519

Hệ thống thông tin quản trị

2

30

TC

 1.  

QTTK

520

Thống kê kinh doanh

2

30

TC

 1.  

QTPL

521

Các vấn đề pháp lý trong kinh doanh

2

30

TC

 1.  

QTTC

531

Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao

3

45

BB

 

 1.  

QTMA

532

Quản trị Marketing nâng cao

3

45

BB

 

 1.  

QTNL

533

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao

3

45

BB

 

Học kỳ III

...

...

 

 

 1.  

QTQĐ

514

Kỹ năng quản trị

2

30

BB

 

 1.  

QTCL

513

Quản trị chiến lược nâng cao

3

45

BB

 

 1.  

QTSX

534

Quản trị sản xuất và tác nghiệp nâng cao

3

45

TC

Tự chọn 10/18

 1.  

QT

535

Quản trị chuỗi cung ứng

3

45

TC

 1.  

QTDA

538

Quản trị dự án nâng cao

3

45

TC

 1.  

QTRR

539

Quản trị rủi ro và thay đổi

3

45

TC

 1.  

QTCC

536

Quan hệ công chúng

2

30

TC

 1.  

QTXH

537

Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

2

30

TC

 1.  

QTCL

540

Quản trị chất lượng nâng cao

2

30

TC

 1.  

QTĐC

541

Thị trường và các định chế tài chính

2

30

TC

Học kỳ IV

...

...

 

 

 1.  

 

 

Thực tậpTN + Luận văn TN/

 Dự án TN

15

225

BB