App tài xỉu iOS & Sự kiện

App tài xỉu iOS tham gia Hội nghị Tập huấn công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2023

Ngày 02 – 03/11/2023, Đại biểu App tài xỉu iOS tham gia Hội nghị Tập huấn công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang.

Tham gia Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Vụ Pháp Chế,  Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục  - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại biểu các cơ sở giáo dục đại học.

Các đại biểu tham dự Hội nghị nghe Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc  trình bày tầm quan trọng của công tác pháp chế ngành giáo dục và sự cần thiết của việc tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2023; TS. Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày về Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chuyên môn, tổ chức bộ máy tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay; TS. Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý nhà giáo – Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Luật Nhà giáo và các quy định về quyền, nghĩa vụ và các chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; TS. Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày về vai trò của Công tác pháp chế trong việc quản lý và chỉ đạo điều hành tại đơn vị; TS. Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Trưởng ban dân chủ, giám sát và phản biện xã hội - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  trình bày Kỹ năng xây dựng và đánh giá tác động chính sách trong công tác xây dựng pháp luật tại đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tập hu về vai trò của Công tác pháp chế trong việc quản lý và chỉ đạo điều hành tại đơn vị

TS. Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý nhà giáo – Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Luật Nhà giáo

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Tham luận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế tại Sở Giáo dục và Đạo tạo thành phố Hải Phòng; Đại học Quốc gia Hà Nội về một số vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động pháp chế trong cơ sở giáo dục đại học và Đại học Bách khoa Hà Nội về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện và tham mưu cho Hội đồng đại học, Giám đốc đại học trong công tác pháp chế tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Về công tác pháp chế, App tài xỉu iOS đã có đơn vị chuyên trách đó là phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng do Hội đồng trường App tài xỉu iOS thành lập theo Quyết định số 89/QĐ-HĐT ngày 01/8/2020.

Tham gia Hội nghị lần này giúp cho đội ngũ đảm nhiệm công tác pháp chế nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác pháp chế  đặc biệt là công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

CN. Lê Thị Bích Ngọc – Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp tham dự tập huấn Công tác Pháp chế ngành giáo dục năm 2023

(CN. Lê Thị Bích Ngọc - Phòng HC-TH)