Thông báo

Kế hoạch tốt nghiệp đợt 3 năm 2023

App tài xỉu iOS thông báo Kế hoạch tốt nghiệp đợt 3 năm 2023:

NGÀNH

Đăng ký làm

tốt nghiệp

Làm đồ án

/khóa luận tốt nghiệp

Bảo vệ đồ án

/khóa luận tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

 

 

 

Từ ngày 02/10/2023

 đến ngày 07/10/2023

 

 

 

 

Từ ngày 09/10/2023

đến ngày 20/1/2024

(15 tuần)

 

 

 

Từ ngày 22/1/2024

 đến ngày 27/1/2024

 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật môi trường

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Việt Nam học

Kỹ thuật xây dựng

Luật


TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ KHOA HỌC

(Đã ký)

TS. NGƯT. Trần Thị Mai