Thông báo

Kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2024

 

NGÀNH

Thực tập

tốt nghiệp

Chấm bảo vệ thực tập

tốt nghiệp

Đăng ký làm

tốt nghiệp

Làm đồ án

/khóa luận tốt nghiệp

Bảo vệ đồ án

/khóa luận tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 30/12/2023

Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 06/01/2024

Từ ngày 08/01/2024 đến

ngày 13/01/2024

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 18/05/2024

Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 02/06/2024

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật môi trường

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Việt Nam học

Luật

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC

(Đã ký)

TS.NGƯT. Trần Thị Mai