Ba công khai

Ba công khai năm học 2023 - 2024

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2023-2024, xem