Ba công khai

Ba công khai năm học 2022 - 2023

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2022-2023, xem